POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Robert Jabłonowski REFORMATOR, ul. Przy
  Agorze 17/72, 01-960 Warszawa, NIP: 5661693853, , adres e-mail: robert.jablonowski@op.pl, w
  dalszej części zwana jako „Administrator”.
  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych
  osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień,
  możesz skontaktować się z Administratorem drogą pocztową na adres: Robert Jabłonowski
  REFORMATOR, ul. Przy Agorze 17/72, 01-960 Warszawa lub drogą mailową na adres:
  robert.jablonowski@op.pl.
 2. RODO
  RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO
  reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj.
  umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną,
  dostępnym na stronie internetowej www.dietanakazdycel.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO).
  Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących
  na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem
  sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  Ponadto, w niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich
  danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
  1) w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów
  Administratora,
  2) w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  3) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,
  4) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez
  Administratora,
  5) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem
  postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych
  postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
  6) w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18
  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
  W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
  udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celu
  określonym w treści zgody.
 4. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania
  umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych
  danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy
  oraz świadczenie usług przez Administratora.
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
  Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom
  odbiorców danych:
  1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących
  przepisów prawa,
  2) podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i
  operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,
  3) operatorowi płatności elektronicznych.
 6. Okresy przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
  wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:
  a) obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem,
  b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków
  związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości
  finansowej,
  c) realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w
  szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia
  roszczeń,
  d) do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej
  przez Ciebie zgody.
 7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował
  zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.
 8. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapomnianym”),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio
do innego administratora danych,
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:
a) przesyłając wniosek na adres:
Robert Jabłonowski REFORMATOR, ul. Przy Agorze 17/72, 01-960 Warszawa,
b) przesyłając wniosek drogą mailową na adres: robert.jablonowski@op.pl.
Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są
określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być
uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
  obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  11.Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
  Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani
  do organizacji międzynarodowych.

Comments are closed.