REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).
§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  a) Usługodawca – Robert Jabłonowski REFORMATOR z siedzibą w Warszawie, ul. PRZY
  AGORZE 17/72, 01-960 Warszawa, NIP: 5661693853, REGON: 015678360, adres e-mail:
  robert.jablonowski@op.pl;
  b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do
  czynności prawnych, korzystająca z usług Usługodawcy;
  c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym
  przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub
  zawodową tej osoby;
  d) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym
  www.dietanakazdycel.pl;
  e) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy
  wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.12.2020 .
  § 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 4. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych
  przez Usługodawcę urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące
  minimalne wymagania techniczne:
  a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści
  dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i
  skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,
  c) aktywne konto poczty e-mail.
 5. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie
  komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 6. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani
  oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z uwagi na
  transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci
  możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a
  Klientem.
 8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Klient, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, może utworzyć w Serwisie swoje
  indywidualne konto. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta
  Klienta w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili
  zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na
  adres mailowy wskazany w § 1 ust. 2 lit. a).
  § 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i
  rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 10. Usługodawca oferuje usługi w zakresie konsultacji dietetycznych i treningowych. Szczegółowe
  informacje dotyczące zakresu usług prezentowane są na stronie internetowej
  www.dietanakazdycel.pl.
 11. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie oraz
  uiszczenia płatności. Nabycie usługi wymaga utworzenia konta w Serwisie.
 12. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania
  Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z
  subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy wskazany w § 1 ust. 2
  lit. a).
 13. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy
  o świadczenie usług.
 14. Plan dietetyczny i suplementacyjny oraz treningowy są przez Usługodawcę układane na
  podstawie informacji otrzymanych od Klienta.
 15. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu
  treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w
  niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Klienta.
  § 4. Warunki nabywania usług
 16. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią
  oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 17. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić
  formularz zamówienia oraz dokonać zapłaty.
 18. Wszystkie ceny podane przez Usługodawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto
  (zawierają podatek VAT).
 19. Informacja o wysokości ceny oraz akceptowalnych sposobach płatności za daną usługę
  dostępna jest w jego opisie w Serwisie przed złożeniem zamówienia. Płatność za usługę powinna
  nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
  W niektórych przypadkach w celu
  polepszenia jakości usługi Usługodawca konsultuje plany dietetyczne z dietetykiem
  klinicznym.
  § 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
 20. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym
  Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient
  może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 21. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  a) drogą mailową na adres robert.jablonowski@op.pl,
  b) drogą pocztową na adres: Robert Jabłonowski REFORMATOR, ul. Przy Agorze 17/72, 01-
  760 Warszawa.
  w reklamacji powinien wskazać:
 22. Klient
  a) swoje imię i nazwisko,
  b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),
  c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające
  skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 23. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez
  Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia
  zaistniałych braków reklamacji.
 24. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą
  pocztową na wskazany przez niego adres.
 25. W przypadku, gdy reklamację wnosi Konsument, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację
  wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
  § 6. Informacje dla Konsumentów
  Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego
  polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
  2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a
  przedsiębiorcą;
  3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
  § 7. Odstąpienie od umowy
 26. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość
  umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
  kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z
  2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
  znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 27. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu,
  którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem
  nie jest obowiązkowe, a Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w
  inny sposób.
 28. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
  termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
  przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
  i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
  pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
  których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do
  wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
  odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
  przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
  okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia
  od umowy.
  § 8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi
  Konsumentami
  W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy
  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości
  zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje
  korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie
  wyrządzono.
  § 9. Prawa autorskie
  Materiały i treści przygotowywane przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług stanowią
  przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawą
  z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz.
  23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie
  wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

Comments are closed.